برچسب تمام پست ها

شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است: ۱) بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر ۲) اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است…

بیشتر بخوانید